Julie Fowlis: Gach sgeul – Every story

Label: Machair Records MACH003

Track 04: Smeòrach Chlann Dòmhnaill = The Mavis of Clan Donald
Track 01: A ghaoil, leig dhachaigh gum mhàthair mi = Love, let me home to my mother
Track 10: Puirt-à-beul set: Fodar dha na gamhna beaga = Mouth music set
Track 09: Siud thu 'ille Ruaidh Ghallain = There you go, handsome red-haired youth
Track 07: Puirt-à-beul set: Riobheanan rìomhach = Mouth music set: Beautiful ribbons
Track 06: Cadal ciarach mo luran = Sleep well my beloved
Track 08: Òran Fir Heisgeir (Gura mis tha fo mhighean) = The song of Fear Heisgeir
Track 03: An Roghainn Dàin do Eimhir XXII = The Choice
Track 02: Danns' a luideagan odhar = Dance dun-coloured slattern
Track 05: Do Chalum = To Calum

Redaktion: Sara Trauffer